10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง กับ “บุญกิริยาวัตถุ 10”

0
332
10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง

10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง กับ “บุญกิริยาวัตถุ 10” จะเป็นการทำบุญด้วยวิธีใดบ้างไปดูกัน

10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง

10 วิธี เพิ่มบุญให้ตัวเอง มีเรื่องราวของการทำบุญมาฝากอีกเช่นเคย โดยเป็นเรื่องของ “บุญกิริยาวัตถุ 10” หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ ซึ่งก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จะเป็นการทำบุญด้วยวิธีใดบ้างไปดูกัน

การให้ทาน
ช่วยขจัดความเห็นแก่ตัว ไม่ยึดติดกับวัตถุ และรู้จักการแบ่งปัน ให้สิ่งของที่เราให้ไปนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น

รักษาศีล
เป็นการฝึกที่จะละเว้นในการทำสิ่งไม่ดี ที่สำคัญเลยคือการไม่ไปเบียดเบียนใคร รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ผู้อื่น

เจริญภาวนา
พัฒนาจิตใจ และปัญญา ให้เกิดความรู้สึกสงบ รู้จักการตัดกิเลส เห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

อ่อนน้อมถ่อมตน
ให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิด และการแสดงออก ต่อบุคคล และสังคมที่ต่างกัน

ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง
สละแรงกาย แรงใจเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่จะได้รับ

เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา
ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการลงมือทำ แสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อนี้ก็รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย

ยอมรับ และยินดีในการทำความดี
ยินดี ชื่นชม หรืออนุโมทนาบุญไปกับผู้อื่น หากเราเห็นว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นถูกต้อง โดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร

ฟังธรรม
ฟังเทศนา หรือการฟังธรรมะ ให้สิ่งที่เราได้รับฟังมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเอง และการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิต

แสดงธรรม
ให้ข้อคิดดีๆ กับผู้อื่น เปรียบเสมือนเป็นการสร้างบุญโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ดี

ทำความเห็นให้ถูกต้อง และเหมาะสม
ไม่ถือทิฐิ ไม่เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อื่น แก้ไขความคิด ความเข้าใจให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม คิดดี คิดชอบ

อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> huaydet.net

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here